Úvod » Obch. podmínky

Všobecné obchodní podmínky NACK s.r.o.

Platební podmínky
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce nebo kupní smlouvě, které je určeno co do druhu, množství a ceny za měrnou jednotku. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit v místě plnění. Místem plnění se rozumí sídlo prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, a to i v případě částečného plnění.

Kupní cenu lze zaplatit A. hotově, B. fakturou, C. zaplacením zálohy nebo kombinací bodů A, B, C.

  1. Platba v hotovosti. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu hotově při převzetí zboží.
  2. Platba fakturou. Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží nebo předání zboží prvnímu dopravci.
  3. Platba zaplacením zálohy. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny. Při platbě zálohou předem, je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího či jiného potvrzení banky dokládajícího řádné zaplacení zálohy. V případě, že kupující nezaplatí zálohu ani do konce dodací lhůty, může prodávající od smlouvy odstoupit.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny za každý den prodlení.

Dodací podmínky a dodací lhůty
Prodávající dodá kupujícímu zboží během lhůty určené v kupní smlouvě. Místem dodání je sídlo prodávajícího. Kupující si dodávku zboží vyzvedne ve skladě prodávajícího do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy k převzetí zboží. Dodání zboží se uskuteční, když je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v tomto místě, nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

Při přebírání zásilky musí kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména, podpisu, případně razítka kupujícího na dodací list.

Pokud se smluvní strany dohodly, že dodané zboží bude kupujícímu předáno v jiném místě než je sídlo prodávajícího, zajišťuje prodávající jeho přepravu dle vlastního uvážení, pokud není sjednáno jinak. Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení na vlastní náklady nebo na náklady kupujícího.

Při převzetí zásilky zboží je kupující povinen zkontrolovat kompletnost zásilky. Pokud zjistí závadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do dodacího (přepravního) listu. Pravdivost zápisu na dodacím (přepravním) listu musí písemně potvrdit i řidič (přepravce). Provedení příslušného zápisu do dodacího (přepravního) listu a jeho potvrzení řidičem (přepravcem) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení (kusů), resp. poškození při přepravě.

Den dodání zboží se považuje za den uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodací lhůty
Dodací lhůta je uvedená v kupní smlouvě, nebo v písemné nabídce. Při platbě zálohou předem, je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši. V případě, že kupující nezaplatí zálohu ani do sjednaného termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit.

Vlastnická práva ke zboží a odpovědnost za vady
Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle této kupní smlouvy řádné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků.

Prodávající zůstává vlastníkem předmětu dodávky až do splnění všech nároků, které vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívání předmětu dodávky a má právo na jeho navrácení.

V případě, že je kupující ve zpoždění s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, nesmí kupující s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit apod.) nebo tímto zbožím poskytnout jakákoli ručení třetím osobám.

V případě, že kupující odebrané zboží nainstaluje, převede tak vlastnická práva na třetí osobu a nezaplatí sjednanou kupní cenu, vystavuje se možnosti trestního stíhání za trestný čin podvodu.

Odpovědnost za vady
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost počínající dnem splnění závazku z této smlouvy a po tuto dobu garantuje obvyklou funkčnost zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dodáním zboží.

Záruční podmínky
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží. Záruka se vztahuje na vady materiálu,funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem, chybnou montáží, manipulací, zapojením nebo nesprávnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží, nevhodným použitím či extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby. Záruka zaniká i v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou. Prodávající nepřijímá žádné další závazky ani jakékoliv další požadavky na náhrady škod v souvislosti se závadou zařízení. Odpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující.

Pokud pro některé druhy výrobků platí specifické záruční podmínky, jsou tyto uvedeny v záručním listu přiloženém k výrobku, přičemž rozsah a podmínky záruk se pro jednotlivé skupiny výrobků mohou lišit. Záruční podmínky dle příslušného záručního listu mají přednostní platnost před výše uvedenými obecnými podmínkami.

U vybraných výrobků je poskytována prodloužená záruční lhůta až 5 let při splnění rozšířených záručních podmínek. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušných záručních listech nebo kupní smlouvě.

Záruka začíná plynout dnem dodání zboží. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady.

Reklamace
Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí zboží, vady zjevné do 3 dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamaci na zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího písemně (i faxem) s popisem závady a uvedením přesného popisu reklamovaných výrobků. Kupující může být prodávajícím vyzván k vyplnění reklamačního formuláře. Na základě popisu závady a případné telefonické konzultace rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace.

Závěrečná ustanovení

Výrobky, které jsou dodávány prodávajícím, splňují náležitosti stanovené zákonem č. 22/1997

Záležitosti které nejsou popsány v těchto všeobecných smluvních podmínkách, řešíme dle Obchodního zákoníku.


Tyto všeobecné platební, dodací a záruční podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a dodacího listu.

­